Ładowanie

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Z dniem 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). Zmianie ulegną również krajowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności uchylona zostanie dotychczasowa ustawa z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych i wejdzie obowiązująca będzie ustawa o ochronie danych osobowych z dania 10 maja 2018 (przepisy te zwane są dalej łącznie „Przepisami RODO”).
W związku z realizacją Przepisów RODO, PLATINUM MOTORS z siedzibą w Szczecinie, przy ulicy Madalińskiego 8/109 (zwany dalej PLATINUM RENT) informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się od dnia 25 maja 2018r.

I. WSKAZANIE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych jest Platinum Motors (zwany dalej „Administrator „). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@platinum-rent.pl lub pisemnie na adres: Platinum Motors ul. Madalińskiego 8/109, 70-101 Szczecin z dopiskiem „Dane osobowe”.

II. CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Platinum Rent przetwarza Pani/Pana dane osobowe:
a) w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą [art. 6 ust. 1 lit. b. Rozporządzenia RODO],
b) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze DO [art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia RODO],
c) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 lit. f. Rozporządzenia RODO] w celu:
i. marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Platinum Rent;
ii. organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych,
iii. monitorowania i poprawy jakości świadczonych usług, w tym monitorowania rozmów telefonicznych oraz badania satysfakcji klienta ze świadczonych usług,
iv. zarządzania ryzykiem oraz kontrolą wewnętrzną,
v. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
vi. przekazywania informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminu i Cennika,
vii. rozpatrywania skarg i reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Platinum Rent.
2. Ponadto, Platinum Rent może na podstawie odrębnej zgody [art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia RODO] przetwarzać dane w celu:
a) analiz preferencji i zainteresowań klienta lub rozwoju świadczonych usług w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie przez Administratora DO. Na podstawie tworzonego profilu klienta Administrator DO może:
i. dostosować świadczone usługi do indywidualnych zainteresowań klienta,
ii. zaproponować spersonalizowaną ofertę;
b) marketingu produktów lub usług własnych oraz podobnych produktów i usług oferowanych przez partnerów Platinum Rent,
c) marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z Platinum Rent, przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim;
3. Marketing, o którym mowa w pkt b) – c) powyżej może być realizowany przez Platinum Rent za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. SMS, e-mail, MMS, aplikacja mobilna na telefonie oraz komunikacji za pośrednictwem komunikacji telefonicznej.

III. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. II celów w tym:
a) przez okres obowiązywania umowy, a po jej upływie przez okres niezbędny do:

o posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
o zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Platinum Rent
o dla realizacji uzasadnionego obowiązku prawnego Administratora DO wynikającego z przepisów prawa, podatkowych oraz rachunkowych;
b) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Platinum Rent na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
c) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
IV. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ DANE OSOBOWE
Przysługują Pani/Pan następujące prawa wynikające z Przepisów RODO:
a) prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych, tj. prawo do uzyskania potwierdzenia za pośrednictwem Administratora DO czy i w jakim zakresie są przetwarza dane osobowe; b) prawo do sprostowania danych, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, w tym: i. prawo do cofnięcia przyznanych wcześniej zgód (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem), ii. osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia czy wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych jest uzasadniony wobec uzasadnionego interesu Administratora DO
d) prawo do usunięcia danych osobowych w przypadku, gdy: i. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, ii. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, iii. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, iv. dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, v. dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
e) prawo do przenoszenia danych za pośrednictwem Administratora DO innemu administratorowi o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę;
f) prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzane dane osobowe przez Platinum Rent naruszają Przepisy RODO;
g) prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora DO, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
Prawa wymienione w pkt a) – g) powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem DO (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

V. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w pkt. II, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
a) podmioty uczestniczące w procesach niezbędnych do wykonania zwartych z Panią/Panem umów,
b) podmioty wspierające Platinum Rent w jego procesach biznesowych, w tym podmioty przetwarzające dane osobowe na rzecz Platinum Rent uczestniczące w wykonywaniu naszych czynności w tym: agenci, agencje reklamowe, sponsorzy i inne podmioty uczestniczące w sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych;
c) podmioty realizujące usługi telekomunikacyjne;
d) podmioty realizujące usługi windykacyjne oraz podmioty nabywające wierzytelności – w razie nieopłacenia przez Pana/Pani naszych rachunków lub faktur w terminie
e) podmioty prowadzące usługi bankowe, w celu dokonania zwrotów na Pani/Pana rzecz lub w celu zapewnienia usługi polecenia zapłaty;
f) podmioty realizujące usługi kurierskie lub pocztowe;
g) podmioty realizujące usługi przewozowe;
h) podmioty drukujące korespondencję oraz obsługujące korespondencję od klientów;
i) biura informacji gospodarczej oraz BIK w celu otrzymania informacji o Pani/Pana zadłużeniu, które są dostępne w tych biurach;
j) Związek Banków Polskich w celu zweryfikowania czy Pani/Pana dokument tożsamości nie został zgłoszony do Systemu Dokumentów Zastrzeżonych;
k) podmioty archiwizujące dokumenty;
l) podmioty zajmujące się badaniami opinii klientów;
m) podmioty świadczące na rzecz Platinum Rent usługi techniczne, w tym: rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych oraz udostępniające dla Platinum Rent narzędzia teleinformatyczne;
n) podmioty świadczące na rzecz Platinum Rent usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, finansowe, rachunkowe, pomoc prawną.
o) Organy ścigania w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa w związku z realizacją zawartej z Platinum Rent umowy.